Verkoopsvoorwaarden

De rechtsverhouding tussen Yogaloft BV, met maatschappelijke zetel er Heide 5 te 8310 Brugge, KBO nr BE0704596815 (hierna Yogaloft genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Yogaloft. Yogaloft behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1. Inschrijving

Elke inschrijving aan een opleiding door de klant dient elektronisch te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De overeenkomst tussen Yogaloft en de klant komt slechts tot stand na elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door Yogaloft. Na deze bevestiging zendt Yogaloft een factuur.

Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

2. Betalingsmodaliteiten

1) De betaling van het cursusgeld dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur.

2) Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van Yogaloft betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur.

Behoudens andersluidende bepalingen in enige afzonderlijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden, zal de facturatie van Yogaloft als volgt gebeuren:

Betaling van het cursusgeld vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Yogaloft mag van de Klant verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de opleiding/cursus is voldaan.

De Klant dient, behoudens het geval dat anders schriftelijk is overeengekomen, eerst volledig het cursusgeld te hebben voldaan alvorens hij definitief van een plaats verzekerd is. De klant wordt verder niet tot de desbetreffende opleiding toegelaten, zolang het cursusgeld niet volledig is voldaan, behoudens bij betaling in termijnen.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 50 €.

3. Annuleren

Annulering geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch

2) bij annulering tot zes maanden voor aanvang van de startdatum van de opleiding is de klant 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 500,-;

3) bij annulering tussen vijf maanden en 3 maanden voor aanvang van de startdatum is de Klant 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 500,-;

4) bij annulering korter dan 2 maanden voor aanvang van de overeengekomen startdatum is de Klant de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

5) Tussentijdse beëindiging door de Klant – om welke (medische) reden dan ook – leidt niet tot restitutie van het Cursusgeld. Evenmin leidt het verzuimen van het volgen van de Opleiding(en) aan de zijde van de Klant tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Cursusgeld.

4. Herroepingsrecht

1) Informatie over het herroepingsrecht

1.1. Bij een overeenkomst op afstand beschikt enkel de Consument over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief kan herroepen.

1.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument het Yogaloft (per gewone post [adres])  via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

1.3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2) Gevolgen van de herroeping

2.1. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die op dat moment zijn gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 15 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

5. Locatie

De opleidingen gaan door, tenzij anders vermeld, in de Yogaloft in Aaigemenstraat 10, 9000 Gent. Een wijziging van de locatie waar de opleiding wordt gegeven, vormt voor de klant nimmer aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadeplichtigheid van Yogaloft ten opzichte van de Klant.

Tijdens de Opleiding is de Klant volledig aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan al hetgeen zich in het leslokaal (in de ruimste zin des woords) bevindt.

6. Overmacht

In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn aan Yogaloft en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, bvb. natuurramp, staking, blokkade, opstand, epidemie/pandemie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing) behoudt Yogaloft zich het recht voor deze uit te stellen, online te geven of te herplannen naar een latere datum en/of lesplaats, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief binnen een termijn van zes maanden.

Bij gevallen van overmacht kan de Yogaloft de locatie en data van de opleiding voor aanvang of tijdens de de duur van de opleiding wijzigen, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding.

Yogaloft behoudt zich zelf het recht voor om een opleiding te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval aan de deelnemers worden terugbetaald. De data van de opleiding kunnen ook gewijzigd worden en dit kan nimmer een grond zijn om het contract te ontbinden.

In het kader van de toenemende digitalisering en innovatie op gebied van blended learning, kan Yogaloft tijdens een opleiding bepaalde klassikale sessies omzetten in online sessies, met de nodige aandacht voor omkadering en begeleiding, zonder dat dit aanleiding kan geven tot recht op uitschrijven of schadevergoeding.

De klant geeft bij inschrijving toestemming dat klassikale sessies kunnen worden opgenomen, waarbij hij/zij mogelijks in beeld komt. Deze worden uitsluitend gedeeld met de in die opleiding ingeschreven klanten.

7. Copyright

Alle cursusmateriaal - zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als in elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars - is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de klant zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en Yogaloft . Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving.

8. Betwistingen en bevoegdheid

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x